ÖZÇETE ŞİRKETLER GRUBU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Özçete Şirketler Grubu (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Mersis No                              : 0674006143000012
İnternet Adresi                     : www.ozcete.com.tr
Telefon Numarası                : 0 216 661 58 27
E-Posta Adresi                     : ozcete@ozcete.com.tr
Adres                                     : Eyüp Sultan, Gülibrişim Sk., 34885 Sancaktepe/İstanbul

 

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Özçete Şirketler Grubu olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer Mevzuat ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, aşağıda belirttiğimiz faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi amacıyla, tarafımızla paylaşması ve internet sitemize giriş yapılması halinde açık rızanıza istinaden veya yukarıda sayılan ilgili mevzuat gereği, Şirketimiz; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde yurt içinde yahut yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

Özçete Şirketler Grubu tarafından KVKK gereğince kişisel verilerin;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

saklanmasına özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Özçete Şirketler Grubu olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirleri almaktayız.

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Şirketimizin işletme ve çalışma alanlarının kayıt altına alınarak güvenliğin temini Kamera kaydı. m. 5/2-f. Kamera sistemleri yoluyla (Otomatik yollarla)
Telefon görüşmelerinin/Çağrı merkezi kayıtlarının kayda alınması Ses kaydı. m.5/2-f. Çağrı merkezi aracılığıyla (Otomatik yollarla)
Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması Adı soyadı, ziyaret gün ve saati, plaka bilgisi İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)
Talep, öneri, istek, şikâyet ve arıza süreçlerinin yönetimi Adı soyadı, e-posta, telefon numarası, unvan, imza, talep/şikâyet detayı m.5/2-e, m.5/2-f. Elektronik yollarla (Kısmen otomatik yollarla)
Mal/Hizmet tedarik ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Ad, soyadı, TCKN, imza sirküleri, e-posta, telefon, VKN, vergi dairesi, banka hesap numarası, imza, adres, referans bilgisi m.5/2-c, m.5/2-d, m.5/2-e. Fiziki yollarla, e-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Satış ve sözleşme süreçlerin yürütülmesi Ad, soyadı, TCKN, imza sirküleri, e-posta, telefon, VKN, vergi dairesi, banka hesap numarası, imza, adres m.5/2-c, m.5/2-d, m.5/2-e. Fiziki yollarla, e-posta ve telefon yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Fatura süreçlerinin yürütülmesi Adı soyadı, VKN, TCKN, e-posta, telefon, adres. m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e. Fiziki veya dijital yollarla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)
Denetim evraklarının hazırlanması Adı soyadı, TCKN, imza, e-imza m.5/2-c, m.5/2-f İlgili evrak üzerinden (Otomatik olmayan yollarla)
Genel kurul toplantısı tutanaklarının ve vekaletnamelerinin hazırlanması ve toplantının kayıt altına alınması Adı soyadı, TCKN, imza, unvan, görsel ve işitsel videolar m.5/2-ç, m.5/2-f Fiziki yollarla, e-posta ve kamera yoluyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Dava, arabuluculuk ve icra süreçlerinin takibi Dosyaya konu olan ve/veya dosyada bulunan kişisel veriler m.5/1, m.6/1, m.5/2-a, m.5/2-d, m.5/2-e, m.5/2-f. Fiziki yollarla ve e-posta (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla)
Gelen-giden arama kayıtlarının ve postaların ilgili yerlere iletilmesi Adı soyadı, telefon, e-posta, çalıştığı kurum, unvan, adres. m.5/2-f. Fiziki yollarla, fax ve e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)
İletişimin sürdürülebilmesi amacıyla telefon numaralarının listelenmesi Adı soyadı, unvan, telefon. E-posta, telefon, fiziki yollarla (Kısmen otomatik yollarla)
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazışmaların yürütülmesi Adı soyadı, adresi, TCKN, kimlik seri numarası, doğum tarihi, anne ve baba adı, unvan, fotoğraf, video, telefon, e-posta, imza m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç Fiziki yollarla veya e-posta yoluyla (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla)

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

 1. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;
  • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
  • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
  • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan tedarikçilere, iş ortaklarımıza, doğrudan/dolaylı/yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
  • Şirketimizin iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır.

 

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 8. Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.